Friday , January 27 2023

中国 95 后 学者 登上 "自然" 年度 人物 榜首 – 戴尔, 这一, 地球, 丹尼, 这份 – 文汇[ad_1]

2018-12-21 10:24:46 来源: 文汇

世界 权威 科学 杂志 梳理 回顾 2018 年 最人
中国 95 后 学者 登上 "自然" 年度 人物 榜首

英国 "自然" 志 志 年 会 会 会 会 会 学 学 学 学 学 学 学 学 学 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物. 国, 单 单 单 单 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 物 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者 者.学家; 有 发现 混血 古 人类 的 德国 古 遗传学家, 也 有 绘制 河 河 河 河 兰 兰 兰 兰 兰 文 文 文 文 文 文 文 文 文 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201. 2018 年 忘 忘 忘 学 学 学 件 件.

石墨 烯 驾驭 者

22 岁 的 曹 原 协助 发现 让 石墨 烯 实现 零 电阻 导电 的 方法, 该 成果 开创 了 物理学 一个 全新 的 研究 领域, 能源 利用率 与 能源 运输 效率 有望 大幅 提高.

曹 原 的 青少年 时期 常于 常人 .18 岁时, 他 已经 中国 科学 技术 大学 美国 第二 文化 学校, 往 的 美国 开始 攻读 博士. 此后, 曹 原 再接再厉, 先后 发表 了 两篇 关于 原子 厚度 碳 片 层 奇异行为 的 论文, 开启 了 物理学 的 一个 全新 领域. 曹 原 承认 自己 的 情况 有别于 常人, 但 他 说 自己 并不 特殊, 毕竟 他 还是 用 了 四年 时间 读完 大学 本科: "我 只是 跳过了 中学 里 一些 无趣 的 部分. "

2014 年, 曹 原 加入 美国 麻 理 工 工 工 院 院 院 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队 队层 石墨 烯 中, 如果 将 其中 一层 相对 另一层 旋转 极小 的 角度 后 会 发生 什么. 根据 一种 理论 预测, 这种 扭曲 会 极大 地 改变 石墨 烯 的 行为, 但 许多 物理学家 对此 持怀 度 度 度 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 心 扭 扭 扭 扭 扭 扭 扭 扭 扭 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7.石墨 烯 变成 绝缘体. 这一 发现 本身 足以 令人 惊讶.

曹 原 说: "我们 已经 料到 这 会对 整个 领域 带来 巨大 影响." 但 更好 的 消息 还在 后面: 只需 稍微 调整 一下 电场, 扭曲 的 双层 石墨 烯 就能 成为 一个 超导体, 让 电子实现 零 电阻 流动. 他们 在 第二 的 一个 方法, 如果 您 可以 的 现在, 最低 确认 了 此 的 一个 方法.

通过 简单 的 一个 能 的 厚 的 转材 料材 料材 子, 厚,,,,,,,,,,,,, 料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, જો ફિલ્ટર પ્રશ્નો પ્રશ્નો પ્રશ્નો પ્રકાર્સ પ્રકાર્સ માટે શોધ કરો માટે સ્ટ્રેલિયા અનુવાદ કરવા માટે: જો કે છે છે,烯 扭曲 至 约 1.1 ° 的 "魔 角" 是 一个 一,, 曹 曹 快 快 掌握 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法.


[ad_2]
Source link